×

cafe

Modern

Where retro and modern meet, when small details make big success. Co Fi House là homestay được thiết kế với sự giao thoa giữa phong cách Retro (Indochine) và Modern (Industrial). Với tụi mình, thành công "bự" đến từ những chi tiết "nhỏ". === Cô Fi House 57 Nguyen Thai... Đọc Tiếp